MCMXIII – RELEASE PARTY

Header
Breadwoman
Title

Anna Homler (us) + Will Saunders (ger), Otto (ger) & Baleine3000 (b)

 

Details
20:30
9€
Venue

elsewhere MCMXIII – RELEASE PARTY

 

lac-habitué soFa heeft een uitzonderlijke dubbele LP-compilatie samengesteld voor Débruits ICI-label. Verwacht 12 tracks vol future-retro raarheden die tussen wave, disco, kraut en meer hedendaagse sounds zweven. Voor het eerst beschikbaar bij les ateliers claus op 16 september! Met Spongemagnet, Tolouse Low Trax, T-Woc, Débruit, Bufiman, Puma & The Dolphin, Claude de Tapol, Center of Universe, Fred und Luna en vele anderen.

 

 

Line-up:

 

The Pharmacia Poetica presents: Weather

Een multimedia, akoestisch geïmproviseerde performance door Anna Homler en Will Saunders, met video door Hans Diernberger. Anna Homler (LA) is geen onbekende, onder meer dankzij de re-release vorig jaar van haar bread woman cassette uit 1985, die ze maakte met de componist Steve Moshier.

 

Pharmacia Poetica is het project dat volgde op bread woman. Als doorlopend, plaatsgebonden project dat de veranderlijke kracht van geluid en beelden verkent, heeft het als belangrijkste doel aan te tonen hoe het letterlijke in het lyrische kan overgaan.

 

De Pharmacia is begonnen als een radiospel, evoluerend naar een verzameling glazen flessen waarin de schoonheid verschijnt van gewone objecten, in vloeistof bewaard. Het project heeft door de VS en Europa gereisd, vaak in samenwerking met andere beeldend kunstenaars en schrijvers.

 

‘Weather’ is een geüpdatete versie van Pharmacia Poetica die de vorm aanneemt van een geïmproviseerde akoestische performance. Homler maakt gebruik van haar collectie geluid voortbrengend speelgoed en andere objecten, en zingt in haar eigen alternatieve taal. Geluidskunstenaar Will Saunders (Keulen) heeft een aantal van Homlers flessen overgenomen en hun innerlijke wereld visueel vastgelegd. Hij heeft ook een geluidsarchief van Homlers verzamelde objecten aangelegd. Voor de performance heeft hij een prachtig glazen scherm vervaardigd, dat tegelijkertijd als projectiescherm dienstdoet en als ‘resonator’, via dewelke hij zijn opnames kan bewerken.

 

Homler en Saunders creëren een wereld waarbinnen de muzikaliteit van alledaagse objecten een fantastisch spel aangaat met het verbeelde innerlijk van de Pharmacia. Het ‘weer’ binnenin de flessen wordt visueel tevoorschijn getoverd en muzikaal vertaald. Het duo improviseert zo een storm in harmonie – die een magische toets achterlaat.

 

www.annhomler.com

www.willsaunders.de

www.pharmaciapoetica.com

 

 

OTTO LIVE (Charlois – GER)

OTTO is een stuk Duitse alledaagse realiteit. Stel je een overbodig huisorgel voor en een eenvoudige synthesizer die knettert op gebruikte tape. Ritmisch aangestuurde wahs zweven over stoffige marsmaten die een lichtconsole aansturen, terwijl de kaars nog steeds flikkert. Verdraaide arpeggio’s zoemen boven je hoofd, als een slecht gegooide lasso. Donít press that Cha Cha button, the bumper car might hit you. But thats the funky part anyway.

https://www.facebook.com/OTTO-inoffizielle-Seite-220316258448930/

https://soundcloud.com/otto-inoffizielle-seite

 

Velvet C aka Spongemagnet LIVE (Elsewhere, Thin Consolation – BE)

Velvet C is het nieuwe project van de 2 analoge broeders die zichzelf Spongemagnet noemen. Expert-knoppendraaiers met retro uitrusting, op zoek naar de ultieme kosmische clubbing experience. Wanneer ze niet in zweterige studio’s zitten om de liefde te bedrijven met hun retro synths, eten ze de hele dag door kool om hun Kraut-level omhoog te krikken. Zware tracks zijn in de maak, we kunnen haast niet wachten!

https://soundcloud.com/spongemagnet

 

DJ’s:

Spacelex (Mond Musik, Eine Welt – GER)

https://soundcloud.com/spacelex

Débruit (ICI, Soundway – FR/BE)

http://www.debruit.com/

soFa (elsewhere, ICI – BE)

http://sofaholic.tumblr.com/

 

 

lac-regular soFa has put together an exceptional double LP compilation for Débruit's ICI label. Expect 12 tracks of future-retro oddities floating in between wave, disco, kraut and more contemporary sounds. Available to buy for the first time at les ateliers claus on September 16! Feat. Spongemagnet, Tolouse Low Trax, T-Woc, Débruit, Bufiman, Puma & The Dolphin, Claude de Tapol, Center of Universe, Fred und Luna & many more.

Line-up:

The Pharmacia Poetica presents: Weather

A multi-media, improvised electro-acoustic performance by Anna Homler and Will Saunders, with video by Hans Diernberger. Anna Homler (LA) is widely known, in part due to last year’s Rving Intl. re-release of her seminal 1985 Breadwoman cassette made with the late composer Steve Moshier.

Pharmacia Poetica is her project that followed Bread woman. As an ongoing, site-specific project that explores the transformative power of sound and images, its main purpose is to demonstrate how the literal becomes the lyrica.

The Pharmacia started out as a radio play, evolving into a collection of glass bottles in which the hidden beauty of commonplace objects, suspended in liquid, is revealed. The project has travelled throughout the US and Europe, often in collaboration with other visual artists and writers.

'Weather' is an updated version of Pharmacia Poetica that takes the form of an improvised electro-acoustic performance. Homler plays using her collection of sound omitting toys and other objects, as well as singing in her own alternative language. Sound artist Will Saunders (Cologne) has adopted a number of Homler’s bottles and has visually captured their internal cosmos. He has also recorded an audio-archive of Homler’s collected objects. For the performance he has developed a beautifully crafted glass screen, used both as a projection surface and as a resonator through which to manipulate his recordings.

Homler and Saunders create a world in which the musicality of everyday objects is brought into a fantastical play with the Pharmacia’s imagined inner workings. The weather of the bottles is visually conjured and musically inhabited. The duo improvise a storm in harmony - the kind that leaves a touch of magic in its path.

www.annhomler.com

www.willsaunders.de

www.pharmaciapoetica.com

 

OTTO LIVE (Charlois – GER)

OTTO is a piece of german everyday reality. Picture an obsolete home organ and simple synthesizer crackling on worn tape. Rhythmically automated wahs hover over dusty March patterns that trigger a lighting console, while the candle still flickers. Twisted arpeggios buzz over your head, like a badly thrown lasso. Donít press that Cha Cha button, the bumper car might hit you. But thats the funky part anyway.

https://www.facebook.com/OTTO-inoffizielle-Seite-220316258448930/

https://soundcloud.com/otto-inoffizielle-seite

 

Velvet C aka Spongemagnet LIVE (Elsewhere, Thin Consolation – BE)

Velvet C is the new output of the 2 analogue fellows who used to call themselves Spongemagnet. Expert knobtwiddlers of retro gear in search of the ultimate cosmic clubbing experience. Eating cabbage all day long in order to higher their Kraut-level is what they do when they dont sit in sweaty studios to make love to their retro synths. Heavy tracks are in the making, we can’t wait for more!

https://soundcloud.com/spongemagnet

 

DJ’s:

Spacelex (Mond Musik, Eine Welt – GER)

https://soundcloud.com/spacelex

Débruit (ICI, Soundway – FR/BE)

http://www.debruit.com/

soFa (elsewhere, ICI – BE)

http://sofaholic.tumblr.com/