Sun Ra Arkestra under the direction of Marshall Allen

Header
Sun Ra
Title

Sun Ra Arkestra under the direction of Marshall Allen (USA)

 

 

Details
20:30
SOLD OUT!
Venue

Slechts 150 tickets beschikbaar! Welkom bij één van de grootste big bands aller tijden – de Sun Ra Arkestra. Met zulk een massief, vreugdevol songbook en het soort georganiseerde chaos waarin hun legendarische, drie uur durende sets zich van rollende grooves over meezingers naar atonale uitbarstingen van koperblazers beweegt, blijft de Arkestra één van de meest onmisbare acts vandaag.

“Tegen de tijd dat de show naar het einde loopt, zingt het publiek mee in een vraag- en antwoordspel en beweegt de Arkestra die zich doorheen de mensen in een traditionele processie, blazend, klappend, zingend en de weg leidend naar de sterren. Tijdens de eerste periode van de band, in antwoord op de kritiek dat Sun Ra te extreem was, gaf die andere pianolegende, Theolonious Monk, het beroemde antwoord: “Ja, maar het swingt.” Een halve eeuw later zien we hoezeer hij gelijk had.”

Sun Ra was één van de grootste jazzartiesten van de laatste decennia, wiens invloed op diverse muzikanten weinig bekend is bij het grote publiek. Als pianist en bandleider liep zijn stijl van retro swing naar avant free, en dit vaak samen in één stuk. Zijn band kon een swingend Gershwindeuntje spelen om vervolgens bijna ongemerkt in vrije kosmische equatoriale tonen over te gaan, alsof die twee uitersten uitdrukking gaven aan dezelfde geest.

Ra was een hoogst originele piano-improvisator, maar zijn grootste talent lag in het inspireren en lesgeven aan creatieve muzikanten om vrij maar met elkaar te improviseren. Deze spanning tussen vrijheid en samenhang verkende hij met overvloedige energie en kunnen.

Sun Ra stierf in 1993. De Arkestra treedt vandaag op onder leiding van altsaxofonist Marshall Allen.

Als jonge muzikant trad Marshall Allen (geboren in 1924) op met pianist Art Simmons, Don Byas en James Moody, voordat hij zich inschreef in het Parijse Conservatorium.

Na zijn verhuizing naar Chicago werd Allen een leerling van Sun Ra. Hij sloot zich aan bij de Arkestra in 1958 en gaf de volgende veertig jaar leiding aan de formidabele sectie rietblazers.  Marshall, en naast hem ook John Gilmore, June Tyson en James Jacson, heeft met Sun Ra geleefd, gerepeteerd, getourd en opgenomen gedurende bijna heel diens muzikale carrière. Als lid van de Arkestra stond Allen mee aan de wieg van de Free Jazz beweging in de vroege jaren zestig, en had hij een opmerkelijke invloed op de leidende stemmen van de avant-garde. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 200 Sun Ra opnames en heeft daarnaast samengewerkt met Phish, Sonic Youth, Digable Planets en Medeski, Martin & Wood.

Allen nam de rol van Arkestra Musical Director op zich in 1995, volgend op de dood van Sun Ra in 1993 en die van John Gilmore in 1995. Marshall blijft zich inzetten voor de studie, het onderzoek en de verdere ontwikkeling van Sun Ra’s muzikale nalatenschap. Door nieuwe arrangementen van Sun Ra’s muziek en nieuwe composities te schrijven, heeft Allen de Arkestra naar een dimensie gebracht die die van de “spookband” overstijgt. Hij is onophoudelijk aan het werk om de traditie van de big band levend te houden.

 

Only 150 tickets available! Welcome to one of the greatest big bands of all time - The Sun Ra Arkestra. With such a massive, joyous songbook and the kind of well organised chaos that sees their legendary 3 hour sets move deftly between rolling grooves, sing-along chants and atonal blasts of mischievous brass, the Arkestra remain one of the most unmissable live acts today.

“By the time that the show winds to a close, the audience joining in call-and-response style, The Arkestra snaking through the audience in their traditional procession, honking, clapping, chanting and leading the way along the path that leads to the stars. During the band’s first decade, in response to a criticism that Sun Ra was “too far out”, that other legend of the piano, Thelonious Monk, famously replied, “Yeah, but it swings.” Even a half century later, how right he was.”
 

Sun Ra was one of the greatest jazz artists of the last four decades, whose influence on diverse musicians is little known to the general public. A pianist and band leader, his style ranged from retro swing to avant free, and often in the same piece. His band could play a swinging Gershwin tune and almost imperceptibly soar into their free cosmic equational tones as if they possessed a single mind. 

Ra was a keyboard improviser of great originality, but his foremost talent was for inspiring and teaching creative musicians to improvise freely but together. This tension between freedom and coherence was something he explored with abundant energy and skill. 

Sun Ra died in 1993. The Arkestra performs today, under the direction of alto saxophonist Marshall Allen. 

As a young musician, Marshall Allen (b. 1924) performed with pianist Art Simmons, Don Byas and James Moody before enrolling in the Paris Conservatory of Music.

After relocating to Chicago, Allen became a pupil of Sun Ra, subsequently joining the Arkestra in 1958 and leading Sun Ra's formidable reed section for the next 40 years. Marshall, along with John Gilmore, June Tyson and James Jacson, lived, rehearsed, toured and recorded with Sun Ra almost exclusively for much of Sun Ra's musical career. As a member of the Arkestra, Allen pioneered the Free Jazz movement of the early sixties, having remarkable influence on the leading voices in the avant-garde. He is featured on over 200 Sun Ra recordings in addition to collaborations with Phish, Sonic Youth, Digable Planets and Medeski, Martin & Wood. 

Allen assumed the position of Arkestra Musical Director in 1995, following the ascension of Sun Ra in 1993 and John Gilmore in 1995. Marshall continues to be committed to the study, research, and development of Sun Ra's musical precepts and has launched the Sun Ra Arkestra into a dimension beyond that of mere "ghost" band by writing fresh arrangements of Sun Ra's music, as well as composing new music and arrangement for the Arkestra. He works unceasingly to keep the big-band tradition alive. 

 

doors: 20:30

Sun Ra Arkestra 21:00

+ dj The Wild